Debatt Det byggs nu i Malmfälten, Kiruna och Gällivare som aldrig förr. Stadsomvandlingen ger möjlighet att bygga hållbart och energieffektivt. Tyvärr är risken stor att man missar den chansen. I det flesta fall byggs ersättningshus i form av kataloghus med frånluftsvärmepump, ett system som kan få problem att klara dagens krav. Dagens krav på effekt- och energianvändning är reglerade i Boverkets byggregler (BBR) och ställer krav på byggherren att nå upp till. Valet av uppvärmningssystem är avgörande för den energiklassning huset får. Ett minimi-krav är att nå energiklassning C för att klara BBR.

Under den första 10-års period då kravet på energideklaration har funnits visar bara var femte ny byggnad att de klarar energikraven för gällande byggregler. Det är alltså mycket osäkert hur det kommer att se ut i framtiden vad gäller nybyggda hus i bland annat Malmfälten. Energinotan kommer i många fall vara högre än den borde vara. Det är de boende i husen som kommer att få stå för kostnaden och i framtiden nästa generation. Idag har bankerna börjat införa “Gröna bolån”. För att få tillgång till dessa lån, måste låntagaren visa att nybyggnaden klarar minst energiklass A eller B i en energideklaration. Ett bra initiativ som förhoppningsvis kommer att driva byggherren att bygga mer hållbart och energieffektivt.

Jag väntar med spänning hur dagens ersättningshus i Malmfälten klarar kraven på hållbarhet och energieffektivitet. Ni som idag har flyttat in i en nyproducerad villa som ersättningshus, kräv en energideklaration för att säkerställa att gällande krav är uppfyllda och att ni förhoppningsvis har en villa som kan möta krav för Gröna bolån. Med dagens sätt att beräkna energiprestanda handlar det om en kombination av uppvärmningssystem och hur energisnålt huset är. Acceptera inte heller en slutbesiktning som genomförs utan mätning, att mäta är att veta.

Beräknad energianvändning i samband med bygglov bör man hantera som en uppskattning av tänkt energianvändning, vad verkligheten blir kräver en uppföljning. För nybyggnad skall energideklaration vara genomförd inom en två-års period från att huset har tagits i bruk.

Det finns lösningar i dag för att förbättra energiprestanda genom att bygga varma, välisolerade hus med god ventilation och komplettera med förnybar energi som solel eller biobränslen. Nu finns chans att bygga mönstersamhället Malmfälten version 2.1 och möta upp till begreppet “Hållbart och energieffektivt”!