Protesten: "Tänker bara på att spara pengar"

"Arbetsmiljöverket har sedan tidigare lagt ett beslut med vite om 500 000 kronor, att åtgärda arbetsmiljöproblemet vid boendet, men arbetsgivaren väljer att göra problemen ännu värre." Så skriver skyddsombuden när tvisten på äldreboendet Klippan fortsätter.

Tung arbetsbelastning ligger till grund för den tvist som har pågått på särskilda boendet Klippan under en längre tid.

Tung arbetsbelastning ligger till grund för den tvist som har pågått på särskilda boendet Klippan under en längre tid.

Foto: Herman Öberg

Haparanda kommun2020-01-28 09:59

Det är sex skyddsombud från Kommunal som har gjort en ny 6:6-a-anmälan utifrån arbetsgivarens avsikt att dra ned ytterligare på bemanningen. De skriver att det saknas vikarier för personal som har valt att gå ner i tid. De är till och med av åsikten att arbetsgivaren har satt i system att inte sätta in vikarier, vilket innebär att verksamheten i praktiken har lägre bemanning än den grundbemanning som har beslutats.

"I dagsläget är arbetet mycket stressigt, bemanningen är för låg vissa tider på dygnet och vissa avdelningar har överbeläggningar", skriver man i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Ett av problemen som Arbetsmiljöverket tidigare har poängterat för Haparanda stad är att man måste göra klart för personalen vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när de upplever att de inte räcker till på äldreboendet. 

Enligt anmälan känner åtminstone en del av personalen att man fortfarande inte hinner utföra alla sina arbetsuppgifter och att man ännu inte har fått en klar prioriteringsordning från sina chefer.

"Arbetsgivaren uppger att vi ska arbeta på ett sätt som gör att vi hinner göra alla arbetsuppgifter, men kan inte tala om på vilket sätt det är."

Skyddsombuden upplever att det under den här långa arbetsmiljötvisten inte har varit något bra samtalsklimat för att komma framåt i frågan.

"När vi som skyddsombud eller annan personal klagar över vår arbetsmiljö tas vi in till chefer på samtal där vi skälls ut och får stå till svars för detta. Flera av våra arbetskamrater törs inte säga ifrån och deltar inte ens i arbetsmiljöenkäter i rädsla för att vara obekväma. Vi känner att vi utsätts för kränkande särbehandling för att vi kräver att få en godtagbar arbetsmiljö och vi upplever att allt arbetsgivaren tänker på är att spara pengar."

Enhetscheferna på Klippan svarar på det senaste påståendet med att det har lämnats till personalkontoret för utredning. När det kommer till arbetsbelastningen hävdar ledningen att man genom medarbetarsamtal har kommit fram till att de flesta anställda på Klippan tycker att arbetsbelastningen är acceptabel. 

De skriver också till Arbetsmiljöverket att man tillsätter vikarier efter behov och att man nu har börjat jobba på prioritering av arbetsuppgifter tillsammans med skyddsombuden.

Elisabeth Hjelm är en av enhetscheferna som har svarat på kritiken, bland annat den om att personal som klagar blir utskällda. Det påståendet har tagits vidare till personalkontoret för utredning.
Elisabeth Hjelm är en av enhetscheferna som har svarat på kritiken, bland annat den om att personal som klagar blir utskällda. Det påståendet har tagits vidare till personalkontoret för utredning.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!