"Vi måste hushålla med våra resurser"

Region Norrbotten har inte längre diagnosen Lipödem i sitt utbud och erbjuder därför inte heller den vården. "Vi är skyldiga att hushålla med våra resurser", uppger Michael Dahlberg, verksamhetschef.

6 mars 2018 06:00

Han är chef på allmänkirurgin vid Sunderby sjukhus. I januari skrev han till Siv Carlsson Lauri eftersom hon stått i kö för behandling av lipödem. Michael Dahlberg beklagade dröjsmålet och förklarade att orsaken var att det pågått en diskussion om den operativa behandlingen ska finansieras av skattemedel eller inte.

"Konsensus för närvarande är att den offentligt finansierade vården inte skall ha med denna diagnos i sitt utbud och vi inom Region Norrbotten kan därför inte heller erbjuda vården."

Han skrev att Norrbotten rättar sig efter de nationella rekommendationerna. När Norrbottens Media frågade vem eller vilka som utfärdat dem, svarade Michael Dahlberg skriftligen.

Han skriver att kunskapsläget tyvärr är lågt och att det saknas ordentliga studier kring lipödem och dess operativa behandling varför det inte finns tydliga nationella rekommendationer.

"Det är just därför som vi och övriga offentliga vården avvaktar till dess att det finns mer data. Det är inget beslut som jag i egenskap av verksamhetschef fattat utan det rör sig om en sammanvägd bedömning som vi gjort tillsammans med övriga offentliga Sverige utifrån det aktuella kunskapsläget och de resurser vi har att förfoga över."

Michael Dahlberg uppger att beslutet grundar sig på rekommendationer från Svensk plastikkirurgisk förening. Han citerar chefen Per Wahlström på plastikkirurgen vid Norrlands universitetssjukhus (NUS), som hänvisar till ett beslut på chefsmöte för universitetskliniker för plastikkirurgi i Sverige.

"I likhet med alla andra universitetskliniker för plastikkirurgi i Sverige erbjuder vi inte kirurgisk behandling av patienter med lipödem vid Hand- och plastikkirurgisk klinik NUS."

Michael Dahlberg har full förståelse för patienternas frustration, men uppger att de är skyldiga att hushålla med sina resurser.

"Därför kan vi inte utan vidare erbjuda icke godkänd vård. Vi har tidigare erbjudit vården för ett fåtal då Halland haft avtal med privat klinik som utfört operationen. Halland har nu tagit bort denna möjlighet."

Per Wahlström förklarar att bakgrunden till beslutet är att resultaten är för dåliga och riskerna med en sådan behandling för stora.

Utveckla.

– Patienten får inte en bestående lindring. Det finns ingen vetenskap idag som visar att patienterna får en bestående lindring efter den typen av kirurgi. Sedan är riskerna med blödning, infektion efter operation och blodproppar väldigt stora. Det är väldigt långvariga ingrepp med en stor såryta när man gör de här omfattande fettsugningarna. Det ligger bakom den här rekommendationen från Svensk plastikkirurgisk förening.

Finns det någon alternativ behandling?

– När det gäller alternativ behandling så är det inte vårt område inom den kirurgiska verksamheten. Då är det mer en fråga för dem med kunskap om ödembehandling generellt sätt.

Lipödem

Lipödem är en sjukdom, som drabbar vissa kvinnor mellan puberteten och menopausen genom fettansamling, vanligast i benen, men kan också förekomma i armarna. Vid lipödem i benen kan överkroppen vara normalstor till mager. Underkroppen är iögonfallande oproportionerligt stor.

Patienten lider av smärta och tryckömhet.

Majoriteten av patienterna har högt BMI, kroppsmasseindex. Det är dock ingen bra eller rättvisande variabel.

Den stora fettansamlingen framför allt på insidan av lår och knän ger upphov till gångsvårigheter. Felaktigt gångmönster medför risk för framtida artrosutveckling.

Det finns ingen behandling mot själva grundsjukdomen.

Lipödem kan framgångsrikt behandlas med fettsugning med långsiktigt goda resultat avseende minskad smärta och förhindrande av artrosutveckling i knäleder och fotleder.

Vid lipödem gäller det att ta bort så mycket fettväv som möjligt, eftersom det är fettet som ger upphov till smärtan. Fettsugning gör att patienter kan slippa ett livslångt lidande på grund av svår smärta och framtida artrosbildning.

Om det kosmetiska resultatet innebär en förbättring är det en bonus, speciellt eftersom personer med lipödem känt sig stigmatiserade under livet.

Källa: Läkartidningen 46/2017, författare docenten Leif Perbeck, överläkare vid bröst- och endokrinkirugiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, samt sjuksköterskan Sue Mellgrim, medicinsk lymfterapeut, Lymfterapi Norrort, Danderyd. Leif Perbeck jobbar deltid vid Conturkliniken, som utför plastikkirurgi.

När vården sviker

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!