Varför storskolor? -erfarenhet visar att de fungerar dåligt

19 december 2017 06:00

På vilka grunder utformas storskolorna som nu byggs i Luleå?

Jag har gjort studiebesök på Tallkronanskolan, har deltagit på möte med chef och specialpedagog på Centrala elevhälsan, grundskolechefen för f-6 samt utvecklare för grundskolan. Jag har även pratat med rektorerna för Glömstaskolan (f-9) i Huddinge och Raketskolan (f-9) i Kiruna, storskolor som ansvariga politiker i Luleå valt att hämta inspiration ifrån. Allt för att förstå hur Tallkronanskolan på nya stadsdelen Kronan kunnat se dagens ljus i Luleå. Enligt ansvariga har dessa skolor samt Tallkronanskolan utvärderats och utgör nu grund för de storskolor som står på tur att byggas i Gammelstad och Bergnäset.

Men märk väl att Glömstaskolan, byggd för 900 barn, är utvärderad när knappt 300 barn går i skolan! Och Tallkronanskolan, byggd för 500 barn, är utvärderad när 130 barn går i skolan!

Hur kan man utvärdera skolor när dessa inte ens är fyllda till en tredjedel!? Svaret är självfallet att det inte låter sig göras. Vilket tillförordnad rektor, Magnus Blixt, vid Glömstaskolan håller med om och menar att man tidigast kan utvärdera skolan när den varit i drift fullbelagd ett par terminer.

Vad är då erfarenheterna från Raketskolan i Kiruna som varit i drift några år och som är fylld med knappt 800 barn? Jo nyligen fick den hård kritik av etthundrasextio föräldrar som vittnar om klasser som är för stora, ytor som är för små, dålig arbetsmiljö för elever och lärare och lärare som, föräldrarna upplever det, flyr skolan så fort chansen till tjänst på annan skola finns.

Och nu bygger Socialdemokraterna storskolor i Luleå med dessa skolor som förebild!! Storskolor utifrån en pedagogisk idé om att skapa flexibla lärmiljöer utan hemklassrum eller tillgång till lämpligt utformade arbets- och grupprum för barnen, och där lektioner skall hållas precis var som helst. En idé som inte får ifrågasättas.

Någon annan slutsats kan man inte dra utifrån det faktum att kommunens egna experter på området barn med särskilda behov, Centrala elevhälsan med dess chef Kerstin Wiklund, inte har varit med vid utformningen av Tallkronanskolan. Vilket hon själv bekräftar. Inte heller föräldragruppen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har bjudits in i processen med Tallkronanskolan trots flera påtryckningar om att få bli delaktiga.

Grundproblemet är att vi har en pedagogisk idé som inte tillåts utmanas eller ifrågasättas. Att förverkliga idén har blivit långt viktigare för Socialdemokraterna än att ta intryck från en elevgrupp som inte alls passar in i den lärmiljö de vill skapa. Men skolan kan inte vara experimentlåda för Socialdemokraters idéer som redan från förskoleklass skapar sämsta tänkbara förutsättningar för de mest utsatta elevgrupperna att lyckas, eller ens orka vara i skolan. Detta samtidigt som arbetsmiljön för pedagogerna och alla andra barn kommer att påverkas negativt. Vi har redan idag föräldrar som har fått ta sitt barn från Tallkronanskolan. Och väldigt många fler barn kommer att exkluderas i den Framtidens skola som Socialdemokraterna nu skapar i Luleå! Det kan vi aldrig acceptera!!

Tills vi har en politisk ledning i Luleå kommun som har mandatet att driva en annan skolpolitik än de Socialdemokraterna nu för, måste allt göras så att storskolorna byggs på bästa sätt. För att göra det måste vi säkerställa att man nu beaktar alla barns behov och förutsättningar. Barn med NPF behöver tillräcklig mängd med arbets- och grupprum samt hemklassrum där dessa barn kan få en fast plats i tillvaron på skolan.

Dessa nödvändiga förutsättningar är grundskolechefen nu väl medveten om och jag hoppas att hänsyn tas till detta vid kommande skolbyggen i kommunen.

Att låsa kommunen i mycket dyra hyreskontrakt i en storskoleform som kommer att exkludera väldigt många barn från skolan är inget annat än grovt ansvarslöst mot oss Luleåbor.

Till sist två frågor till ansvariga Socialdemokrater som jag vill ha raka och konkreta svar på:

På vilka sätt anser ni att Tallkronanskolan skapar goda förutsättningar för alla barn, även barn med särskilda behov? Och hur kommer det sig att ni bygger en skola som maximerar ljud- och sinnesintryck när det är allmänt känt att det medför stora problem för utsatta elevgrupper?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Söderlund Centerpartiet Luleå