Spridning av förorening ska klarläggas

Bodens kommun kräver att Bodensågen undersöker spridningen av föreningar från det förorenade området. Det måste vara klarlagt för att kunna bedöma olika åtgärdsalternativ.

19 november 2018 16:26

Marken på Bodensågen är bland annat förorenad av arsenik. Till exempel visar brunnen vid utfarten på låga halter arsenik, medan brunnen inom området visar höga till mycket höga halter.

Redan för över ett år sedan förelades Bodensågen av miljö- och byggnämnden, att utreda spridning av föroreningar via grundvatten, ledningssystem för VA och fjärrvärme från det förorenade området.

Företaget skulle också lämna in en plan för dessa undersökningar, vilket skedde i maj. Den har därefter reviderats efter krav på kompletteringar.

I somras skrev Ingemar Nilsson, Bodensågen, till nämnden. Han hade ett antal synpunkter, bland annat påpekade han att det under årens lopp har skett provtagning på ett flertal punkter i anslutning till ledningar och pumpstation. Bolaget bedömde att ytterligare provtagning i det södra området inte skulle ge någon yttrligare information.

Nämnden anser dock att spridningen via ledningsgravar, ledningar och brunnar inte utretts i tillräcklig omfattning. Eftersom spridningen inte är klarlagd bedöms ytterligare undersökning som nödvändig.

Enligt en tidigare genomförd ansvarsutredning är Bodensågen ansvarig verksamhetsutövare. Mot den bakgrunden har miljö- och byggnämnden beslutat att förelägga företaget att lämna in en plan för utredning och undersökning av föroreningsspridningen via ledningssystemet för VA från det förorenade området. Det ska ske senast tre månader efter att nämndens beslut vunnit laga kraft.

Den har även beslutat att förelägga företaget att utföra provtagning av grundvatten och i ledningssystem för fjärrvärme, enligt den fastställda provtagningsplanen. Resultatet av undersökningarna ska redovisas till nämnden senast nio månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström