Skuldfrågan: "Det är Qstars läckage"

Bodens kommun har skrivit till Qstar med anledning av föroreningsskadan med bensinläckaget i Unbyn. Bränslebolaget anser inte att utsläppet kommer från deras anläggning." Vi anser att Qstar som verksamhetsutövare är ansvarig för skadan och såldes ersättningsskyldiga till kommunen för våra utgifter", säger vachefen Jan Lundberg, Bodens kommun.

16 juni 2019 08:43

Qstar har sedan tidigare sitt försäkringsbolag inkopplad i ärendet som skött kommunikationen med motparten Bodens kommun. Ersättningsanspråk ska enligt miljöbalken riktas mot verksamhetsutövaren. I regel är verksamhetsutövaren den person som har tillstånd att driva den miljöfarliga verksamheten i detta fall Qstar. Kommunen lät göra en del undersökningar och analyser av spillvattnet efter föroreningen konstaterades.

LÄS MER: Kommunen kräver ersättning

Som en följd av den konstaterade mark- och vattenföroreningen utfördes ett saneringsarbete som innebär att det transporterades 370 ton förorenade massor från området kring spillvattenledningen vid Qstars bränslestation. Efter utförd sanering har kommunens problem upphört. Bodens kommun har haft en del kostnader för att återställa området efter bränsleläckaget och menar att Qstar är ansvarig för skadan som verksamhetsutövare. Enligt kommunen är det ostridigt att det förekommer en avvikelse mellan registrerad och försåld volym drivmedel om cirka 12 000 liter bensin och 4000 liter diesel sedan bränslestationen togs i bruk 2014. Det är också konstaterat att det förekommit ett läckage av bensin från en sugledning vid stationens bränslepump vilket upptäcktes i oktober 2017. Av kommunens undersökningar och analyser av vattenprover har det visat sig vara en bensinförorening. Qstar däremot menar att föroreningen inte orsakats av utsläpp från deras bränslestation i Unbyn eftersom kontrollrapporterna från 2014 och 2017 visar att anläggningen varit tät och ett läckage mellan dessa år inte kan ha uppstått. Kommunens svar på det är att kontrollrapporterna endast visar att anlläggningen varit tät vid varje enskilt besiktningstillfälle. Det framgår inte av rapporterna vad som skett mellan 2014 och 2017. I brevet till Qstar så framhåller Bodens kommun att man inte tagit del av någon kontrollrapport från provtryckningen 2017 utan endast ett intyg om att provtryckning och besiktning skett där resultatet av provtryckningen saknas. Den undersökning som Tyréns utfört åt Qstar visar dock att både bensin och MTBE över aktuella riktvärden förekommer i både jord och grundvatten i området runt bränslestationen. Bodens kommun anser också att Qstar i dagsläget inte lagt fram någon konkret alternativ orsak till den konstaterade förorening som skulle innebära en övervägd sannolikhet att skadan ska ha uppkommit på annat sätt än vad kommunens och Tyréns rapporter visar. Va-chefen Jan Lundberg har tidigare sagt att ersättningen det rör sig om är några hundratusen kronor för saneringen.

– Ärendet fortskrider än på så sätt att vi kommunicerar vår inställning. Om vi inte når ända fram, för vi anser att Qstar ska betala, så går vi vidare med andra åtgärder, säger Jan Lundberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler