Rör inte LAS

18 april 2018 09:41

Den svenska modellen i allmänhet och partsmodellen i synnerhet bygger på att det råder jämvikt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det skapar dynamik och förmåga till omställningar. Något som i mångt och mycket förklarar den framgång Sverige haft på egentligen alla områden där man mäter välstånd och utveckling. Istället för att ängsligt bromsa oss in i framtiden har vi haft modet att ställa om och ut/fortbilda.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är ett av fundamenten. En bärande del i LAS är turordningsreglerna. Det som i folkmun beskrivs som sist in och först ut. Från ett flertal partier och Svenskt näringsliv kommer nu signaler på att man kraftigt vill förändra eller i värsta fall ta bort dem. Det skulle enligt oss som representanter för de tre stora fackliga centralorganisationerna leda till en kraftig förskjutning av makten till arbetsgivarna och samtidigt rubba ett av de bärande fundamenten i partsmodellen.

Som argument till att ta bort turordningsreglerna används att de skapar inlåsningseffekter och obefintligt manöverutrymme för arbetsgivarna vid övertalighet eller omorganisation. Det låter ju såklart relevant, fast det stämmer inte överens med verkligheten. Redan idag så har företag med färre anställda än 10 möjlighet att göra två undantag. Till det så måste man komma ihåg att arbetsgivaren ensidigt äger kompetensbegreppet. Vid omorganisation är det alltså redan idag fullt möjligt för arbetsgivaren att prioritera kompetenskrav före anställningstid. Det som turordningsreglerna garanterar är dock att den fackliga parten kallas till förhandling. Utan principen först in sist ut och förhandlingskravet skulle man som anställd i praktiken gå på en livslång provanställning.

Det i sin tur skulle skapa tysta ängsliga arbetsplatser och som tidigare beskrivits kraftigt förändra maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att arbetsgivarparten försöker få det till att man å sin sida vill göra det för att utveckla och bevara den Svenska modellen är faktisk inte trovärdigt. Från TCO, SACO och LO vill vi vara väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att backa från kravet på maktbalans på Svensk arbetsmarknad och inte stillatigande tänker acceptera förändringar till det sämre vad gäller LAS. Utifrån det kräver vi att politiker som vill in och röra i turordningsreglerna måste tänka om och istället för att försvaga den Svenska partsmodellen stärka den.

Ola Leander,

ordförande TCO Norrbotten

Maria Sjöberg,

ordförande centrala Sacorådet Region Norrbotten

Krister Johansson,

ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!