Reningsverket blev också förorenat

Redan i mars 2016 upptäcktes en omfattande oljehaltig förorening i inkommande spillvatten till Unbyns avloppsreningsverk.Ett par dagar senare tömdes hela reningsverket med hjälp av sugbil som transporterade spillvattnet med föroreningen till behandlingsanläggning.

25 september 2018 06:00

– Personalen fick inte heller gå in i verket förrän den värsta lukten avtagit", säger Patrik Fahlén, enhetschef för vatten och avlopp vid Bodens kommun.

Enligt Fahlén slogs det biologiska reningssteget i reningsverket ut , som bygger på aktivt slam, av föroreningen.

– Ympning från ett annat verk transporterades till Unbyns reningsverk för att få igång den biologiska processen igen. Utredningsarbete vidtogs direkt för att försöka lokalisera föroreningskällan.

Flertalet spillvattenbrunnar på ledningsnätet inspekterades för att spåra föroreningen.

– Där lukt och/eller oljefilm kunde urskiljas togs vattenprover som skickades för analys. Analyserna visade på bensinförorening i reningsverket samt i prover från samtliga provtagna brunnar. Filmning har även gjorts av ledningssträckor för att lokalisera vart oljan runnit, men föroreningskällan kunde ändå inte fastställas säkert.

I närheten av reningsverket, cirka 100-150 meter västerut, finns en obemannad bränslestation som ägs av Qstar.

Efter första tillfället 2016 har bensinlukt förekommit i reningsverket då och då och har upplevts sammanfalla med blött väder, det vill säga mer lukt vid nederbörd och snösmältning.

Ni misstänkte aldrig att Qstars mack låg bakom föroreningen?

– Vi tror i dag att man kan koppla föroreningen till Qstar och det finns ju en anmälan om misstänkt miljöbrott som ska utredas. Vi ser också genom bytet med en ny spillvattenledning som skett att lukt och oljefilmen försvunnit. Qstar har fått göra jobbet och vi har stått för kopplingar och rör, säger Fahlén.

Markföroreningen som upptäckts vid Q Stars bränslepump bedöms av VA-avdelningen vara den troliga orsaken till problemen i spillvattennätet och avloppsreningsverket.

Bensinlukt har även förekommit i vissa avloppsbrunnar hos fastighetsägare i närheten och bensin misstänks också ha läckt in via otätheter i spillvattensystemet.

– Lukten som kom in via avloppet misstänks bero på en så kallad skorstenseffekt via spillvattensystemet.

VA-avdelningen har försökt avhjälpa problemet med hjälp av luftare av systemet för att minska luktproblemet hos VA-abonnenterna.

– Däremot har det pågående inläckaget av petrolium till avloppsreningsverket gjort att reningsprocessen störts och vi därför riskerar funktionen i reningsverket. Vi har uppsatta reningskrav på avloppsvatten som vi vill följa, säger Patrik Fahlén.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler