Politikerna: Hur vill ni lösa lärarbristen?

Rekryteringsbehovet av legitimerad personal inom utbildningsförvaltningen i Bodens kommun ligger i dagsläget på 20-30. Det rör personer från förskola till gymnasieskola. Ett stort bekymmer är att utbildningstakten från universiteten inte motsvarar rekryteringsbehovet i Norrbotten.

9 maj 2018 12:41

Claes Nordmark (S):

– Lärarbristen skapar rörlighet bland lärare och vårt främsta fokus måste vara att behålla alla lärare vi har. Det gör vi bäst genom att lyssna till vad lärarna själva menar är avgörande för att se Bodens kommun som en attraktiv arbetsgivare och att agera därefter. Bristyrken ska prioriteras. Att prata om Boden som en skolkommun där lärare och elever trivs är bästa rekryteringsgrunden.

Olle Lindström (M):

–  Tyvärr minskar ansökningarna till lärarutbildningarna. Det måste bli mer attraktivt att vara lärare. Lönerna och arbetsmiljön är de två viktigaste sakerna, som måste bli bättre och därför måste det avsättas mer pengar till det. Vi är beredda att lägga mer pengar till det i kommunens budget.

Bernt Drugge (SD):

– Man ska kunna göra andra karriärer inom utbildningssystemet och behöver höja lönerna. Yrkesstatusen behöver höjas. Vi ska precis börja med vår budget. Naturligtvis ska vi se till att det finns pengar till det. Det kostar ännu mer pengar att ta in vikarier från bemanningsföretag. Vi vill också förstatliga skolan och införa pliktskola för elever som stör.

Kenneth Backgård (NS):

–  Kommunen konkurrerar med alla andra arbetsgivare så det är inte helt enkelt. Främst är det en arbetsmiljö- och lönefråga. Det handlar också om att erbjuda lärare utbildning så att de kan förkovra sig och bli bättre i yrket. Ska man lyckas med skolan då måste man vara beredd att ge mer pengar.

Johan Gröhn (C):

–  En bra arbetsmiljö är det som gör att fler väljer att vara lärare i Boden. Lärare måste få vara lärare och ha den support som krävs för detta. Genom att erbjuda betald kompetensutveckling för lärare i Bodens kommun rekryterar vi lärare till Boden. Genom att avdela resurser så att skolorna kan anställa lärarassistenter skapas en omedelbar lösning. Läraryrkets status måste höjas genom långsiktiga åtgärder.

Hendrik Andersson (L):– Kommunen ska vara en bra arbetsgivare för att fortsatt attrahera de bästa lärarna och rektorerna. Vi måste prioritera skolan och lönerna i budgeten, samt se till att kraften ägnas till barn och ungdomars lärande. Därför behövs snabbsupport på IT, lånedatorer, mobilfria klassrum samt utvärdering av exempelvis ”lärarsekreterare”, KISare, traineetjänster och utbildning till behörighet för lämpliga personer.

Catarina Ask (MP):

– Vi vill få lärarna att trivas på sin arbetsplats där de ska få vara pedagoger. Det innebär att vi vill ha mindre administration för lärarna så de slipper kopiera papper och vara rastvakter. Sådant kan man skala bort och därför vill vi ha in fler yrkeskompetenser och fler vuxna i skolan. Vi vill också ha en läxfri skola och man ska kanske också titta över klassernas storlek.

Bosse Strömbäck (V):

– Lönerna visar problembilden. Självklart ska kommunen prioritera lärarna, men staten har också ett ansvar för att undvika att kommunerna tvingas konkurrera med varandra. Skolan måste också anställa stödfunktioner och lärargruppen på förskolan behöver minskade barngrupper. Den kanske viktigaste åtgärden är att låta arbetslagen bli mer självstyrande och reducera bort onödig byråkrati.

Bror Esberg (KD):

– Höj status genom högre löner och fler steg i karriären. Bemanna upp så att extra resurser kan sättas in i tid. Utveckla lärarnas ledaregenskaper och stärk deras yrkesstolthet. Bygg upp lärarlag och ge dem förtroende att lösa detaljerna själva. Max 20 elever per klass, mindre om det finns särskilda behov. Förändringar i mindre steg för att inte skapa osäkerhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Enkät: Lena Tegström