Nu måste sågen utreda sig själv

Bodens miljö- och byggnämnd har beslutat att Bodensågen föreläggs att utreda spridning av

föroreningar via grundvatten och ledningssystem för VA och fjärrvärme från det förorenade sågverksområdet. Förutom utredning ska det även ske provtagning.

18 november 2017 14:18

Det har inte gjorts något på jättelänge avseende saneringsfrågan. Det är sedan tidigare känt att området är kraftigt förorenat och det läcker ut arsenik och kreosot. Risk för människa och miljö bedöms som mycket stor. Förutsättningarna för spridning bedöms från måttliga till stora. Dock är risken för att närliggande områden förorenas stor.

Vad utredningen ska omfatta finns också med i nämndsbeslutet. Utredningen ska omfatta undersökning och kartläggning av spridning och

spridningsförutsättningar av föroreningar från Bodensågens

verksamhetsområde via grundvatten och ledningssystem för VA och

fjärrvärme. Men även provtagning och analys av föroreningar i grundvatten i befintliga

grundvattenrör ska ske. Planen för utredningen/undersökningen ska lämnas in till miljö- och

byggnämnden senast tre månader efter det att nämndsbeslutet den 7 november vunnit laga kraft.

Utredning får inte heller påbörjas innan nämnden har godkänt planen.

Resultat från utredningen ska också redovisas till miljö- och byggnämnden

senast nio månader efter det att nämnden har godkänt planen.

För handläggningen av ärendet tar miljö- och byggnämnden också ut en avgift enligt

taxa fastställd av kommunfullmäktige i Bodens kommun.

Beslutet, som tas med stöd av miljöbalken kan Bodensågen dock överklaga till länsstyrelsen. Av miljöbalken framgår att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada är ansvarig för det avhjälpande som ska ske. Bodensågen har tidigare sagt i ett yttrande att de ser att utredningen som beslutats om ska vara tydligt specificerad. Det är just därför som nämnden utformat föreläggandet så att Bodensågen först ska ta fram och redovisa en plan för utredningen/undersökningen som nämnden ska godkänna innan utredningen påbörjas.

Bodensågens föroreningar har tidigare varit just ett fall för länsstyrelsen, som nu lämnat tillbaka ansvaret till kommunen. Länsstyrelsen kan dock få tillbaka ärendet om Bodensågen överklagar sitt utredningsansvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa