Muddringsprojektet stöter på patrull

Projekt Malmporten, muddringen av farleden till Luleå, kan hamna i domstol igen. Domarna som gav tillstånd för projektet har överklagats.

17 maj 2017 06:51

Det är Havs- och vattenmyndigheten som överklagat de två domarna. Den ena domen gav Luleå Hamn AB tillstånd att anlägga en ny djuphamn i Luleå med tre permanenta kajer och den andra domen gav Sjöfartsverket tillstånd att bredda och fördjupa Sandöleden och Sandgrönnleden in till Luleå, fördjupa hamnbassängerna vid Victoriahamnen och malmhamnen samt utöka vändbassängen utanför malmhamnen.

Havs- och vattenmyndigheten har begärt anstånd till den 23 maj med att närmare motivera varför man överklagar domarna.

– Vi har ännu inte fått något skäl varför domen är överklagad. Havs- och vattenmyndigheten har haft en månad på sig sedan domen föll, ändå har man inte haft tid att sätta ihop varför man överklagar domen, vilket jag kan tycka är märkligt, säger Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn AB.

Henrik Vuorinen tror inte att överklagandet hotar projektet som sådant och inte heller att det kommer att påverka tidplanen för projekt Malmporten. Muddringsarbetena beräknas starta under 2020.

– Jag tror inte att det äventyrar tidplanen för projektet men det är olyckligt. Det kostar oss skattebetalare massor av pengar, säger Henrik Vuorinen.

– Det skapar en hel del extraarbete, det är framförallt kostnadsdrivande, säger Henrik Vuorinen.

Det krävs att mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd för att tillstånden för Malmporten ska tas upp till förnyad bedömning.

– Det är ingen remissinstans som avstyrkt att man skulle få göra projektet. Det är på vilket sätt vi hanterar muddringsmassorna som de haft synpunkter på, säger Henrik Vuorinen.

I domen från mark- och miljödomstolen i Umeå beviljas Sjöfartsverket dispens för att dumpa cirka 21,5 miljoner kubikmeter muddermassor på fem olika områden i havet; ost om Vitfågelskäret, Junköfjärden, sydväst Vitfågelskäret, Sörbrändöfjärden och väst om Sandgrönn.

Muddermassor som innehåller högre halter av miljögifterna PCB, TBT och metaller får bara dumpas i djuphålan sydväst om Vitfågelskäret. Dessa massor måste täckas med ett tre meter tjockt skyddslager av rena massor.

Havs- och vattenmyndigheten ansåg att de förorenade massorna skulle användas för att fylla ut Skvampen.

– Domstolen ansåg att det absolut bästa för miljön var att hantera massorna på det sätt vi föreslog. Att det då är en miljömyndighet som överklagar domen kan jag tycka är märkligt, säger Henrik Vuorinen.

Han räknar med att frågan om prövningstillstånd kommer att avgöras inom ett par månader.

Mark- och miljödomstolens krav

Domstolen anser att det inte är förenligt med kraven på bästa möjliga teknik att använda förorenade muddermassor (M2-massor) för att fylla ut Skvampen, vilket Havs- och vattenmyndigheten förordat.

Domstolen skärper kraven för att muddermassor ska få klassas som rena massor (M1). För det krävs föroreningar lägre än 50 mikrogram per kilo TBT, mot 100 som Luleå Hamn föreslagit.

Luleå Hamn får hantera 20 miljoner ton gods per år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa