Niklas Nordström lyfter fram att Luleå måste få en annan styrmodell, det är en rekommendation från arbetsgruppen som skrivit rapporten om kommunens ekonomi och digitalisering.

– Mycket handlar om att vi måste få en annan styrmodell hur vi budgeterar och styr, mycket ligger hos kommundirektören och hans medarbetare. Mycket mera makt och ansvar ska längre ut i verksamheterna, för att komma i från att fullmäktige och nämnderna ska sitta och styra för mycket i detaljerna.

– Det är det man sitter och tänker på, hur ska man ska rigga för att förändra arbetssättet, säger Niklas Nordström.

I rapporten föreslås införandet av en kommungemensam utvecklingsavdelning, direkt underställd kommundirektören, med en årlig budget på 15 miljoner kronor. I rapporten betonas också vikten av att kommunens kommunikations mäts både i kvalitet och kvantitet, så att budskap kan skräddarsys och anpassas för önskad effekt.

– Det ligger nu hos kommundirektören. Han ska ta alla förslag och komma tillbaka till oss och föreslå vilka saker man ska gå vidare med och vilka saker ska man lägga åt sidan. Det är säkert inte så att allt ska genomföras, säger Niklas Nordström.

Arbetsgruppen rekommenderar en halvering av nuvarande investeringsnivå i Luleå kommun.

– Det är nog ganska givet att det måste bli så, det är några investeringar som vi fullföljer naturligtvis. För det som gäller framåt kommer vi ha ett lägre tempo. Vi kommer att återkomma vilka nivåer vi landar i. Uppdraget ligger nu hos Mikael Lekfalk, vad skulle det innebära om vi går i den riktning som rapporten pekar? säger Niklas Nordström.

I rapporten föreslås att verksamheter som finansieras genom avgifter ska bolagiseras och överföras till Luleå kommunföretag AB. Dit hör VA, fastigheter och parkeringar. Niklas Nordström ger inga besked på den punkten.

– Vi har överhuvudtaget inte haft några mer diskussoner om det, förslaget har precis lagts. De tittar på det från tjänstemännen och så får vi se vad är det som skulle vara aktuellt.

Vad har konsulterna kostat?

– 800 000 kronor tror jag det blir med allt.

Tycker du att det är väl använda pengar?

– Ja, det är helt nödvändigt. Det är så enormt viktigt att vi klarar av att trygga välfärden för våra äldre och våra barn. Då måste vi vara tidigt ute och titta vad vi kan göra, så det inte bara blir defensivt utan offensivt med digitalt ändrade arbetssätt.

I mars ska kommunfullmäktige revidera den nyss beslutade budgeten och den strategiska planen med 81 miljoner för 2019, 122 miljoner för 2020 och 227 miljoner för 2021.

Hur mycket av det blir framåtsyftande och hur mycket blir rena besparingar?

– Vi vet inte riktigt än. Vi måste sätta av pengar, det kommer att kosta att satsa på det nya. Många frågor som vi inte ännu har svaren på.

Vad är det viktigaste i rapporten?

– Att få till en annan kultur och en annan ordning. Att mer av makten och ansvaret kommer längre ut i organisationen. Våra medarbetare och chefer får mera bestämmanderätt, vi kan inte sitta och centralstyra och peka hur det ska vara, säger Niklas Nordström.