Föroreningar hittades i Notviken

Förorenande ämnen har hittats i grundvattnet nedanför Jernhusens verkstäder på Notviken, i samband med byggandet av Östra länken. 

Luleå kommun 22 oktober 2019 20:28

Det var under en rutinmässig skanning av området som låga halter av PAH och CV2 hittades i grundvattnet. 

Ämnena kan vara hälsofarliga. Men de uppmätta halterna bedöms inte utgöra någon risk eftersom den aktuella platsen inte har förutsättningar för uttag av dricksvatten. 

En anmälan om detta har inlämnats till miljö- och byggförvaltningen. 

För att åtgärda problemet föreslås det att ytterligare filtreringsåtgärder används vid schaktningsarbetet. 

Provtagningarna genomfördes under förra året. I år har ytterligare mätningar genomförts och halterna av PAH har sjunkit. Efter test av filtreringen hittades inga halter hittats. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa