Kommunstyrelsen hotas av skadestånd

Kommunens revisorer anser inte att kommunstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet – något som i värsta fall kan leda till att hela styrelsen måste avgå och kan åläggas skadestånd.

11 juni 2018 20:56

Oklarheter i Överkalix kommuns siffror för 2017 ledde till att årets revisionsberättelse inte kunde presenteras vid det senaste kommunfullmäktigemötet. Nu när granskningen är färdig visar det sig att revisorerna tycker att kommunstyrelsen har begått så allvarliga fel att de inte rekommenderar kommunfullmäktige att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

– Det har säkert hänt i någon annan kommun tidigare. Men det är skamligt om kommunstyrelsen inte tar till sig kritiken och åtgärdar problemen, säger revisorernas ordförande Tord Henriksson (S).

I revisionsberättelsen som var uppe under måndagens kommunstyrelsemöte står det bland annat att det finns stora brister vad gäller den interna kontrollen. Men också att ”årsredovisningen inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed” och att den därför inte ger en rättvisande bild av resultatet. Konkret handlar det om brister i redovisning och rutiner för kundfakturering, kontrollen kring avtalstrohet och kring arbetet med kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Resultatet för 2017 ska dessutom ha belastats med en felaktig nedskrivning av ett industrihus.

Enligt granskningen lever dock kommunen upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Har olagligheter förekommit?

– Vi revisorer kommer inte att lämna in något för prövning, säger Tord Henriksson.

Från den socialdemokratiska oppositionen är man starkt kritisk mot hur ärendet har hanterats av den styrande ledningen.

– Vi avsäger oss inte ansvaret. Men ända sedan i höstas har vi fått veta att åtgärder har vidtagits. Att läget har varit så allvarligt att en utredning om kundfordringarna beställdes av kommundirektören i oktober har vi däremot inte vetat förrän i maj, säger Leif Nilsson och tillägger att S även reserverade sig mot att avveckla ekonomichefstjänsten 2016 – en tjänst som nu sätts in igen.

Han beklagar bakläxan – men ser det inte som sannolikt att han och de andra ledamöterna ska bli skadeståndsskyldig, oavsett KFs hållning:

– Saken gäller ju inte en sådan skada.

Enligt kommundirektören Astrid Isaksson informerades KS om rapporten i april.

– Kommunchefen har fått ett tydligt uppdrag av KS: lös problemet. Då kanske det inte spelar någon roll om det behövs en rapport för att nå målet, säger kommunalrådet Sarah Karlsson (C).

Känner du någon oro för att KF ska följa revisorernas linje?

– Det är upp till kommunfullmäktigeledamöterna. De får ta del av fakta och sedan är det bara att invänta röstningen, säger Sarah Karlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Engström-Andersson