Kommunen vill se förnyad markundersökning

Högfluorerande ämnen eller föroreningar har påträffats vid två gamla brandövningsplatser vid före detta Bodens helikopterbas.

Rapporten och arbetsutkastet påbörjades i december 2016 men först i maj i år fick Bodens kommun och miljö- och byggnämnden ta del av resultatet av undersökningen.

13 september 2018 21:41

Ärendet var uppe på senaste nämndssammanträdet. Miljö- och byggnämnden ställer sig frågande varför inte informationen om utredningen har lämnats till Bodens kommun tidigare. Nämnden anser att Försvarsmakten har utredningsansvar för PFAS-föroreningar vid före detta basområdet. Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impreg­nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum.

Miljö och byggnämnnden anser att tillsynsansvaret för basen måste utredas och fastställas och att en förnyad miljöteknisk markundersökning måste genomföras snarast. Den ska då syfta till att lokalisera och avgränsa samt klargöra risken för föroreningsspridning av PFAS-föroreningar inom och eventuellt ut från området vid före detta Bodens helikopterbas.

– Vi vill ha en utökad undersökning i riktning mot Bodforsenhållet. Vi förutsätter att kommunen får vara med när det ska göras men kan inte ställa något krav när det ska göras. Kommunen har inga skyldigheter utan försvaret är den ansvariga eftersom man sålt området till kommunen en gång i tiden, säger Lars Nilsson, ordförande i miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden vill också att Försvarsinspektören ska ställa krav på Försvarsmakten när den förnyade miljötekniska markundersökningen ska påbörjas och vara slutförd och avrapporterad. Nämnden anser att utrednings-/undersökningsarbetet ska påbörjas under hösten 2018 och vara slutrapporterat under första halvåret 2019.

Bodens kommun säger sig också vara villig att bistå Försvarsmakten och hjälpa till med kontakter med aktörer inom området för exempelvis tillträde till numera försålda fastigheter. En förutsättning för detta är dock

att Bodens kommun får ta del av Försvarsmaktens kommande utrednings- och undersökningsarbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler