Kemtvätt orsakade sanering

Nu pågår sanering av förorenad mark i centrala Boden. Det är föroreningar sedan tiden då det bedrevs en kemtvätt i byggnaden där posten ligger. Det här är dock bara första etappen.

5 december 2017 20:49

Tidigare har man gjort ett försök med biologisk nedbrytning med hjälp av bakterier. Det kan bli aktuellt med ett fullskaligt sådant saneringsprojekt redan nästa år.

Det som görs nu är att man ska ta bort den gamla processledningen från den före detta kemtvätten. Ledningen ska pluggas igen i båda ändarna och avlägsnas. Dessutom gräver man bort marken kring ledningen.

Eftersom det var en statlig verksamhet med en verksamhetsutövare som inte finns kvar, så är det Sveriges geologiska undersökning, SGU, som ansvarar för saneringen. Kommunen äger marken, som delvis är förorenad av perkloretylen, som nu är förbjudet, men då användes i kemtvätten.

Sara Chlot, miljöstrateg i Boden, berättar att det finns en detaljplan för området, som är för allmänt ändamål.

– Man skulle kunna anlägga förskola eller skola där till exempel. Då vill vi att marken är för känslig markanvändning. Det är ett område i centralt läge som vi vill ska nyttjas på ett bra sätt.

Det har varit några informationsmöten i området så att de som arbetar och bor där ska veta vad som pågår.

Tvätten låg i källaren på nuvarande postterminalen. Det används som garage i dag. Området och spridningen av föreningarna har undersökts under flera år.

– Det har tagit lång tid att avgränsa föroreningen. Man ska fastställa föroreningens utbredning till yta och djup. Det är en ganska komplicerad process. Nu har man kommit mycket längre och de börjar bli klara, men det här är bara en deletapp, säger Sara Chlot och tillägger att det också är mer komplicerat när man befinner sig inom en bebyggd miljö.

– Provresultat kan också behöva kompletteras. Vilket då medför fördröjningar eftersom de endast tas under barmarkssäsong. Det är många parametrar

Delvis har undersökningarna visat att spridningen skett i oväntad riktning.

– Man har en huvudsaklig grundvattenströmning nordost ut, men den huvudsakliga spridningen av föroreningen har skett mer västerut. Den stora spridningen av rena perkloretylen rinner i skikt i marken, säger Gustav Sundén, projektledare vid SGU.

Han förklarar att marken till huvuddelen består av fina sediment; silt nästan lera. Där finns det insprängt sandlager och i dem rinner perkloretylen, som är tyngre än vatten. De är därför oberoende av hur grundvattnet rinner.

– De är mer beroende av hur geologin ser ut och vilken väg de lättats kan ta, säger Gustav Sundén.

Han tillägger att de är inne på någon form av in-situ lösning.

Vad är det?

– Man för ner bakterier eller något annat i marken så att man behandlar föreningen där den är på plats. Man gräver inte upp den, utan man tillför något som sätter i gång processer och bryter ned den. Det finns lite olika varianter som passar olika bra i olika miljöer, säger Gustav Sundén.

Från kemtvätten gick det ut en processledning som ledde ut processvatten från kemtvätten.

– Det är inte helt klarlagt var det har försvunnit iväg, men det vi vet är att processledningen har gått ut till korsningen Lundagårdsgatan/Garnisonsgatan och kopplats på det kommunala dagvattensystemet.

Hur farlig är föroreningen där ni gräver idag?

– Där skulle jag göra bedömningen att den inte är så farlig. Gaserna som avges är ofta kopplade till om du får en inträngning i inomhusmiljön och får en högre koncentration. Det är därför man mätt luften i husen runt om i kvarteren, säger Gustav Sundén.

Där har man sett att det finns halter, som dock inte är så höga att man inte kan vistas där.

– Däremot har vi höga koncentrationer i marken under vissa hus, bland annat postterminalen.

Det är inandningen som är det farliga. Därför utgör inte gasen som avgår i utomhusmiljön den största risken, förklarar Gustav Sundén.

Det räcker inte med den saneringen SGU gör här och nu, utan det kommer att krävas ytterligare saneringsåtgärder.

– Vi behöver ha en gemensam plan och för hela tiden en dialog med SGU, säger Sara Chlot.

Kommunen kommer följa upp arbetet i kvarteret. Sara Chlot bedömer att det framtida fortsatta saneringsarbetet kommer att ske etappvis.

– Eftersom vi befinner oss i en centralort med pågående verksamheter och tänkta verksamheter i framtiden.

Just nu pågår det ett arbete med att projektera för en biologisk sanering av någon form i den koncentrerade föroreningen som har gått västerut. Ett förslag på vilken lösning som förordas väntas från konsulterna inom kort av, antingen före årsskiftet eller i faggorna därikring.

– Sedan om åtgärden kommer utföras 2018 eller 2019, det vågar jag inte uttala mig om, men vi vill komma igång så fort som möjligt. SGU och kommunen behöver komma fram till en gemensam plan, för hur vi på bästa sätt ska genomföra åtgärder, avslutar Gustav Sundén.

Bakgrund

Den statliga myndigheten Förenade Fabriksverken FFV, drev en kemtvätt mellan 1948 och 1978 i Boden.

Kemtvätten bedrevs i källaren i den byggnad som nu är postterminal och återvinningsmarknad.

Undersökningar visar att mark och grundvatten är förorenade av det klorerade lösningsmedlet perkloretylen, PCE och dess nedbrytningsprodukter.

Både klorerade lösningsmedel och de produkter som bildas när dessa bryts ned kan vara farliga för hälsan vid långvarig exponering.

Flera ämnen kan vara cancerframkallande eller misstänks framkalla cancer.

Numera är flertalet klorerade lösningsmedel förbjudna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!