Hög stress och resursbrist

20 april 2018 06:00

Sveriges chefsorganisation Ledarna har besökt Luleå för att lyssna till Norrbottensmedlemmarna i offentlig sektor. De förmedlade ungefär samma saker som uttryckts i en enkät bland offentliganställda Ledarna-medlemmar i hela landet: De vill jobba kvar, men behöver bättre förutsättningar.

Att jobba i offentlig sektor är ett oerhört viktigt samhällsuppdrag. Ledarna är den största, fackliga organisationen för chefer i kommun och landsting. Våra medlemmar vet vad som krävs inom denna sektor och vad de säger och bör tas på största allvar. Inom offentlig sektor i Norrbotten, liksom i de flesta andra offentliga verksamheter i landet, finns stora utmaningar. Ledarnas medlemmar i offentlig sektor i Norrbotten upplever stress och stor resursbrist, samtidigt som trycket ökar på den befintliga vården när vårdcentraler läggs ned.

En forskningsstudie gjord vid Stockholms universitet presenterades i höstas. Den visade att just stressen och kraven på chefer ökar, samtidigt som resurserna minskar. Glädjande nog säger ändå nio av tio chefer i Ledarnas enkät i offentlig sektor att de vill jobba kvar. Majoriteten av cheferna i enkäten uppger också att de kan tänka sig att rekommendera andra att jobba för det offentliga. Samtidigt skickar de tydliga signaler om förändringsbehov. Cheferna tar gärna stort ansvar, men lyfter att jobbet kompliceras av otydliga mål och direktiv. Det är svårt att få gehör för verksamheternas behov och de behöver mer stöd från sina egna chefer. Många saknar kompetenspåfyllning. Men absolut viktigast, visar enkäten, är att cheferna behöver minskade personalgrupper för att frigöra tid för att utöva ledarskap.

Att bygga relation till sina medarbetare är självklart för alla framgångsrika chefer och ett närvarande ledarskap är det som utmärker svenskt ledarskap. Men när arbetsstyrkan uppgår till dussintalet personer blir det närvarande ledarskapet, tillsammans med alla övriga chefsuppgifter, ett övermäktigt åtagande.

På Ledarna vet vi via våra medlemmar att tung administration belastar många verksamheter. Chefernas uppdrag som ledare har försvårats och ledarskapet degraderats. Chefer behöver också ha ett tydligt uppdrag, med tid till att lyssna, lära och därtill föra en dialog med den egna chefen.

Ledarna ser alltså stora behov av förändring på framförallt följande tre punkter inom offentlig sektor:

• Färre medarbetare

• Minskade krav på dokumentation

• Bättre stöd från den egna chefen

Sveriges Kommuner och Landsting anger själva att det kan behövas över en halv miljon nya medarbetare fram till år 2026. För att få de bästa medarbetarna och kunna rekrytera framtidens ledare behöver offentlig sektor ha de bästa cheferna. Att tillhandahålla rätt förutsättningar för den offentliga sektorns chefer är en förutsättning för en fortsatt välfärd i världsklass. I Ledarnas rapport Att leda mot framtiden (2016) redovisades att närmare 25 procent av Norrbottens chefer var över 55 år. Vilka vill ta över efter dem om chefssituationen inte förändras?

Fakta om enkäten:Enkäten utfördes april till juni 2017 bland 1 724 medlemmar i Ledarna, med en svarsfrekvens på 1 079 personer eller 62,6 procent.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Elias Ordförande Ledarna