Förskola planeras på dieselsanerad mark

Nu planeras en detaljplan för området där den nya förskolan ska byggas i Trångfors. En större dieselsanering har gjorts efter betongstationen revs och före exploatering krävs en markundersökning så byggplatsen blir godkänd.

28 mars 2018 17:06

Under 2013-2014 revs betongfastigheten som stått på fastigheten efter Vattenfallsvägen och inför rivningen genomfördes en miljöteknisk markundersökning. Verksamheten i den gamla betongstationen har bland annat omfattat produktion av betong och i samband med det har det hanterats petroleumbränslen, oljor och betongtillsatsmedel. Historiken visade på förorening av diesel vid betongstationsbyggnaden, men i övrigt fanns inga indikationer på att någon förorening av mark eller grundvatten skulle ha förekommit.

I samrådshandlingen som följer med detaljplanen står också att det utfördes en omfattande sanering 2013 vilket omfattade 24 ton dieselförorenad jord. Den aktuella fastighetren där förskolan ska byggas har klassats till kategorin mindre känslig markanvändning ( MKM) enligt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark. Innan exploatering kan göras krävs en ordentlig markundersökning och eventuell sanering beroende på var förskolan ska placeras så att marken blir godkänd för känslig markanvändning. Det säkerställs också på plankartan att bygglov inte får beviljas förrän nödvändig marksanering utförts. Detaljplanen medger också en ökning av trafiken i området när man öppnar förskola med 345 fordon per dygn. För att skapa en lämpligare trafikmiljö föreslås också en ny infart direkt från trångforsvägen i planområdet. Planen planeras att antas av fullmäktige 18 juni om den inte överklagas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler