Försäkringskassan: "Vi gör en försäkringsjuridisk bedömning"

”Vi gör bedömningen att Emma Nordgren, trots sina begränsningar, kunde klara av sitt arbete.” Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare vid Försäkringskassan, ger dess syn på saken.

9 april 2018 07:00

Försäkringskassan skriver följande i brevet till Emma Nordgren, daterat 2 november 2017:

”Försäkringskassan bedömer med stöd av de medicinska underlagen att det inte framkommer några objektiva undersökningsfynd, utredningsresultat eller observationer som påvisar ett sjukdomstillstånd med någon större funktions- eller aktivitetsbegränsning som innebär att din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i ditt ordinarie arbete.”

Emma Nordgren har lämnat en fullmakt som innebär att Försäkringskassan kan svara på frågor som rör hennes ärende.

Emma Nordgren har läkarintyg, från behandlande läkare, som säger att hennes arbetsförmåga under den aktuella tiden är helt nedsatt. Hur kan ni göra en helt annan bedömning?

– Vi prövar saken utifrån socialförsäkringslagen, en försäkringsjuridisk bedömning och då blir vår bedömning att Emma Nordgren kunde återgå i arbetet innan operationen. Bedömningen beror på vad individen i fråga har för arbete och i det här fallet var det ett kontorsarbete med möjlighet att växla mellan att sitta och stå och röra på sig, säger Cecilia Udin.

Emma Nordgrens egen beskrivning är ju att hon inte skulle ha klarat arbetet?

– Det finns ibland möjligheter för arbetsgivaren att göra anpassningar som gör att arbetstagaren kan klara arbetet och det viktigt att du som anställd tar upp den frågan så snart som möjligt om det blir aktuellt. Här kommer arbetsmiljölagen in i bilden, säger Cecilia Udin.

Emma Nordgren känner att ert beslut är fel, vad kan hon göra nu?

– Hon kan överklaga saken till Förvaltningsrätten. Om den ger henne rätt så återförs ärendet till oss och då får hon pengar för den tid hon var utan sjukpenning, säger Cecilia Udin.

Så kan du gå vidare

- Om du anser att Försäkringskassans beslut är felaktigt kan du begära omprövning av beslutet. Omprövning innebär att Försäkringskassan tar del av synpunkterna och gör en ny prövning av ärendet

- Om du anser att omprövningsbeslutet är felaktigt kan du överklaga det till Förvaltningsrätten

- Om du tycker att Förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga till Kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen

- Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada och du vill ha ekonomisk kompensation kan du begära skadestånd. Om det handlar om att du anser att det finns brister i handläggningen av ditt ärende så ska du vända dig till Försäkringskassan, om det handlar om att du anser att Försäkringskassan fattat ett felaktigt beslut eller orsakat skada genom att den inte fattat ett beslut så ska du vända dig till Justitiekanslern, JK

Källa: www.försäkringskassan.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson