Kvarnängen förskönas och dagvattnet renas

På Kvarnängen byggs nu en öppen dagvattenanläggning som kommer att fördröja och rena dagvattnet från centrum. "Det är nytt för Boden att kombinera rening samtidigt som man höjer upplevelsen av platsen, säger miljöstrategen Sara Chlot

Så här kommer den nya dagvattenanläggningen att se ut som anläggs på Kvarnängen när allt är klart. Nu är det bara ett uppgrävt dike.

Så här kommer den nya dagvattenanläggningen att se ut som anläggs på Kvarnängen när allt är klart. Nu är det bara ett uppgrävt dike.

Foto: Lena Leffler

Boden2021-03-14 17:00

Boden kommuns miljöprojekt ska försköna Kvarnängen och förbättra Bodträskets vattenkvalité. Det är parkförvaltningen och va-avdelningen som samarbetar för att pröva reningsmetoden.

undefined
Parkchefen Erland Berg är mycket nöjd över att Kvarnängen snyggas upp genom projektet.

– Det är en jättebra lösning och att man samtidigt får en snyggare och mer inbjudande park, säger parkchefen Erland Berg.

undefined
Just nu grävs det på Kvarnängen för att köra klar diket.

En grävmaskin gräver just nu det omkring 200 meter långa öppna dagvattendiket. Dagvattenanläggningen består av en sedimenteringsdamm, kringledningsdike, dike med översvämningsyta och slutligen utlopp till Bodträsket. 

– Det grävs på vintern när det finns tjäle i marken så man inte förstör gräsmattan så mycket med maskinerna, säger projektledaren Nils Hansson.

undefined
Sara Chlot hoppas att reningsmetoden ska ge effekt på dagvattnet."Vi hoppas på minst 30 procents minskning av näringsämnen kväve och fosfor och hög avskiljning av metaller."

I området sätts även upp fyra nya belysningsstolpar för att få in mer ljus under hösten. Dagvattendiket går nästan parallellt med kyrkstugorna och ligger nedanför slänten. Dagvattenanläggningen ska se ut som ett rinnande bäck med en liten vattenspegel i mitten. Den pump som sätts upp nere vid Bodträsket pumpar upp vatten från sjön via en slang. Anledningen till pumpning är att det vid torka inte ska bli stillastående vatten i dammen.

–Orenat dagvatten från Bodens centrum leds ut i en tät sedimentationsdamm, säger Hansson.

undefined
Projektledaren Nils Hansson är den som leder projektet med den öppna dagvattenanläggningen. En metod som aldrig prövats i Boden tidigare.

Det läggs sedan grus och stenar i diket som gör att vattnet kan porla över ner i dammen. Diket är också beklätt med växter.

– Växterna för rening ska vara robusta och tåliga och kunna klara av mer fluktuerande vattenflöden, säger Sara Chlot.

undefined
Lite svårt att föreställa sig att det här ska bli en fin liten bäck så småningom.

Bodens kommun har fått 4,5 miljon i investeringsstöd av Naturvårdsverket för miljöprojektet och står själva för 450 000 kronor. I projektsumman ingår material till anläggningen, plantering av träd samt att entreprenör sköter de renande växterna i två år så de växer till ordentligt.

– Det kommer att sättas ut färdiga växtmattor till en blomsteräng nedanför kyrkstugorna och göras en gångstig med en japanbro över bäcken. Vi ska även ha en utsiktsplats med bänkar. Förutom blomsterängen snyggar vi även upp hela kyrkbacken, säger Erland Berg.

undefined
Projektgruppen som samarbetar med det unika projektet som Bodens kommun fått 4,5 miljoner till av Naturvårdsverket. Från vänster Nils Hansson, va, Erland Berg, park och Sara Chlot,va.

I projektsumman ingår även provtagning.

– Vi hoppas på minst 30 procents minskning av näringsämnen kväve och fosfor och hög avskiljning av metaller. Det finns inte jättemånga anläggningar att jämföra med i norra Sverige. Det pågår fortfarande en del utvärderingar på forskningsstadiet, säger Sara Chlot.

Just nu är det en mindre arbetsplats på Kvarnängen när man håller på att gräva upp jordmassor som sedan ska forslas bort.
Just nu är det en mindre arbetsplats på Kvarnängen när man håller på att gräva upp jordmassor som sedan ska forslas bort.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!