Kaunis Iron måste komplettera nya ansökningen

Gruvbolagets ansökning om nytt miljötillstånd för utökad gruvbrytning har brister, enligt Länsstyrelsen i Norrbotten.

Mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen begär att Kaunis Iron ska komplettera ansökan om nytt miljötillstånd på ett flertal punkter.

Mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen begär att Kaunis Iron ska komplettera ansökan om nytt miljötillstånd på ett flertal punkter.

Foto: Hans L. Olofsson

Nyheter2020-01-14 05:00

Strax före jul fick gruvbolaget Kaunis Iron ett föreläggande från mark- och miljödomstolen om att komplettera ansökningen om nytt miljötillstånd för gruvbrytning i Tapuli, Palotieva och Sahavaara. 

Bakgrunden till föreläggandet är ett 43-sidigt yttrande från Länsstyrelsen i Norrbotten där flera delar av den ursprungliga ansökningen döms ut som bristfällig. Myndigheten kräver bland annat förtydliganden och kompletteringar kring den planerade verksamhetens miljöpåverkan och hur gruvbolaget planerar att ställa upp ekonomiska säkerheter för återställning av gruvområdena vid en konkurs.

Yttrandet fick Kaunis Irons styrelseordförande Anders Sundström att uttrycka besvikelse över att länsstyrelsen, som han såg det, bara kommenterar ansökan i negativa ordalag. 

"Ansökan är på mer än 6000 sidor. Länsstyrelsen har i sitt yttrande inte ett positivt ord att säga om verksamheten. De kan inte ens ansluta sig till den helt självklara slutsatsen att det finns sociala fördelar, det vill säga att de som bor i Pajala har ett jobb att gå till. När den myndighet som är satt att verka för Norrbottens bästa bara ser negativt på Kaunis Iron och på de insatser för att utveckla Pajala som människor lägger hela sin tid på, så måste jag ställa mig frågan; varför gör jag detta?", skriver Anders Sundström på Facebook.

Men från länsstyrelsens sida är miljöingenjören David Berggård tydlig med att man ännu inte bedömt ansökan i sin helhet.

– Det här är en begäran om komplettering i de delar som är oklara. Vi behöver ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma ärendet, säger han.

Han tycker inte att länsstyrelsens yttrande ska tolkas som kritiskt.

– Det kan uppfattas olika beroende på vem som läser, men i de här fallen är det ganska komplicerade frågor som går in på ganska stort djup. Det motiverar vikten av att vara tydlig för att undvika att tala förbi varandra, säger David Berggård.

Han säger också att de kompletteringar som krävs inte sticker ut, utan är jämförbar med liknande processer med LKAB och Boliden. 

– Det skiljer sig inte åt i någon större utsträckning, säger David Berggård.

Kaunis Iron ska ha inkommit med svar till mark- och miljödomstolen senast 19 februari. Därefter ska domstolen gå igenom kompletteringen innan ärendet på nytt kan hamna hos länsstyrelsen. 

Anders Sundström har avböjt att vidare kommentera sitt Facebook-inlägg.

David Berggård på länsstyrelsen vill se förtydliganden av Kaunis Iron.
David Berggård på länsstyrelsen vill se förtydliganden av Kaunis Iron.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!