Klartecken för miljardsatsning

Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt för sjöfarten har fått klartecken. Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd för projekt Malmporten.

18 april 2017 13:15

Projekt Malmporten handlar om att bredda och fördjupa farleden in till Luleå hamn samt att bygga en ny djuphamn med tre permanenta kajer. Sjöfartsverket har sökt tillstånd för att bredda och fördjupa farlederna och Luleå hamn har sökt tillstånd för att bygga en ny djuphamn med tre kajer.

Nu har mark- och miljödomstolen i Umeå beviljat de sökta tillstånden.

– Jag är nöjd med domen, den är mycket välskriven, säger Henrik Vuorinen, vd för Luleå hamn AB.

Projekt Malmporten får betydelse för alla hamnar i Bottenviken.

– Det öppnar upp hela Bottenviken för fartyg med ett djupgående på 15 meter, fortsätter Henrik Vuorinen.

Den nya djuphamnen kommer att kunna ta emot större fartyg, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp från fartygen med 40 procent.

Domen innebär att Sjöfartsverket får bredda och fördjupa Sandöleden och Sandgrönnleden in till Luleå samt fördjupa hamnbassängerna vid Victoriahamnen och malmhamnen. Vändbassängen utanför malmhamnen får utökas och fördjupas.

Sjöfartsverket får vidare tillstånd att vidta åtgärder inom Natura 2000-områdena Bådan och Likskäret, samt tillstånd och dispens att anlägga nya fyrar på Gråsjälgrundet och Likskäret.

Sjöfartsverket får dispens för att dumpa cirka 21,5 miljoner kubikmeter muddermassor på fem olika områden i havet; ost om Vitfågelskäret, Junköfjärden, sydväst Vitfågelskäret, Sörbrändöfjärden och väst om Sandgrönn.

Muddermassor som innehåller högre halter av miljögifterna PCB, TBT och metaller får bara dumpas i djuphålan sydväst om Vitfågelskäret. Dessa massor måste täckas med ett tre meter tjockt skyddslager.

– Vår målbild är att vi ska kunna starta muddringen 2020, säger Henrik Vuorinen.

Luleå hamn får tillstånd att riva kolpiren och att muddra och spränga bort högst en miljon kubikmeter sediment, morän och bergmassor. Hamnen får tillstånd att valla in Skvampen och att fylla ut vattenområden innanför med muddermassor. Vidare får Luleå hamn tillstånd att anlägga tre permanenta kajer som dimensioneras för att ta emot fartyg av Östersjömax, med ett djupgående på 15 meter.

Domstolen ändrar i några av villkoren som gäller för Luleå hamns grundtillstånd. Bruttodräktigheten för fartyg som tas emot vid Skvampen får maximalt uppgå till 150 000 ton, mot 100 000 ton i dag.

Maximalt 20 miljoner ton gods får hanteras över kaj årligen. Luleå hamn måste anmäla till tillsynsmyndigheten om nya typer av gods ska hanteras i hamnen, likaså om trafiken med kryssningsfartyg förväntas öka.

Domstolen fastställer också villkor för högsta tillåtna bullernivåer från Victoriahamnen, Uddebo oljehamn och Skvampens djuphamn. Nattetid får bullret inte överstiga 45 decibel A utomhus vid bostäder. Momentana ljud från hamnarna får inte överstiga 55 decibel A nattetid vid bostäder.

Det som nu återstår för att projekt Malmporten ska kunna förverkligas är att projektet finns med i Trafikverkets nationella plan över infrastrukturprojekt för perioden 2018-2029 och att parterna kommer överens om en slutlig finansiering.

Domen kan överklagas till och med den 9 maj 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!