Fler perspektivKrönika

Släpp in civilsamhället i samtalet om omställningen

För att bygga ett stabilt demokratiskt samhälle där människor har tillit, känner sig inkluderade och har förståelse för de insatser som görs behöver förändringsprocesser vara inkluderande.

Krönika 6 april 2022 11:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I den stora samhällsomvandlingen som pågår i Norrbotten och Västerbotten med megainvesteringar och industrier som vill utveckla bland annat grön el, fossilfritt stål och batteritillverkning är det många processer som går fort. Och det är självklart att en hel del frågor behöver lösas snabbt men vi får för den delen inte tappa bort långsiktigheten, hållbarheten och delaktigheten. 

En stor omställning medför allt från möjligheter till risker och utmaningar. Här vill Samforma bidra med några perspektiv, inte för att sätta upp hinder, utan för att vi tillsammans ska kunna bygga ett hållbart samhälle och inte en ny-kolonisering av norra Sverige. Vi vet av historisk erfarenhet och av aktuella samtidshändelser att samhällen där demokrati, rättigheter och delaktighet hålls högt borgar för en stabil och trygg utveckling. 

En viktig del för den stabiliteten är sektorsövergripande samverkan och ett fritt civilsamhälle. Våra gemensamma insatser, engagemang och resurser från alla sektorer är det som skapar goda förutsättningar för samhället som helhet.  

I omvandlingen ser vi ett stort fokus på de tekniska frågorna, själva byggandet av de stora anläggningarna, vägar, vatten och elproduktion. Samforma efterlyser ett större fokus på de breda hållbarhetsfrågorna. Var finns barnperspektiven? Rättighetsfrågorna? Var lyfts normkritiken? Var repareras såren efter den historiska koloniseringen av norra Sverige? Hur talar vi om jämställdheten? Urfolkens perspektiv? Hur skapar vi ett tillgängligt samhälle? Och var finns arenorna och samtalen för sektorsöverskridande samverkan i hållbarhetens tecken? 

I samhällsomvandlingen behöver vi tänka brett. Det är inte bara fabriker som ska byggas, tekniska lösningar och infrastruktur som behöver vara på plats. Det behövs en social infrastruktur för att människor ska trivas, vilja flytta in och bo kvar. Det behövs alltifrån tillgängliga lekplatser, kulturupplevelser och sociala mötesplatser. Det behövs folkbildning, platser för religionsutövande och idrott. Det behövs sångkörer, föräldrakooperativ och teaterkurser. 

Det behövs pridefestivaler, urfolksperspektiv och rättighetsorganisationer. Det behövs fackföreningar och arbetsintegrerade sociala företag. Det behövs organisationer som arbetar aktivt för att minska negativa konsekvenserna av social och ekonomisk utsatthet. Det behövs mer samskapande dialoger och sektorsöverskridande samhandling!

Civilsamhället och idéburna organisationer har en lång tradition av att utveckla nyskapande lösningar på samhälleliga utmaningar. Mycket som vi idag tar för självklart att det drivs av antingen offentlig sektor eller företag som till exempel har från början skapats av idéburen sektor där människor som samlats runt en gemensam idé om att förbättra samhället. 

Det är allt från bibliotek, apotek, barnavårdscentralerna, skolluncher, färdtjänst, sjuksköterskeutbildning för att bara nämna några exempel. Mer nyligt ser vi ytterligare exempel på innovativa lösningar på samhälleliga utmaningar,  till exempel fritidsbankerna, olika hjälptelefonlinjer och kvinno- och tjejjourer som startats för att möta behov som inte täcks av offentlig sektor eller marknaden.

Med det sagt så vill vi lyfta den potential som organisationerna i det civila samhället utgör och också synliggöra att ideburén sektor inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning i samhällsomvandlingen. Civilsamhället i Norrbotten med mer än 6 000 olika organisationer är en kraft att räkna med i samhällsomvandlingen. Vi är centrala för att skapa ett hållbart samhälle.

Vår uppmaning till alla beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv är: Låt inte den sociala hållbarheten bli något som kommer längst ner på dagordningen, ta chansen att i denna samhällsomvandling bygga en stark och robust social infrastruktur som bidrar till långsiktig hållbarhet och god samhällstillit.

För att nyttja kraften och potentialen i både civilsamhället och med tvärsektoriella samarbeten vill Samforma peka på följande förutsättningsfrågor:  

1) Se civilsamhället som en självklar part i samhällsutvecklingen och bjud in sektorn till de strategiska samtalen som förs kopplat till samhällsomvandlingen.

2) Stärk kapacitet för samverkan genom att etablera och vidareutveckla sektorsöverskridande strukturer, arbetssätt och verktyg som främjar samverkan och partnerskap.

3) Säkerställ långsiktiga villkor och finansieringsmodeller som tar hänsyn till civilsamhällets behov och särart.

4) Höj kunskapen om civilsamhället, det behövs mer kunskap och större förståelse om sektorns roll och villkor för att kunna mötas jämbördigt och skapa samhandling.

Ylva Löwenborg, ordförande Samforma Norrbotten och Västerbotten.


 
 
 
 
 
 
fler perspektiv

Ledare: Ett tips till den nya kulturministern – "mjukvaran" är också viktig

Framtidsfabriken
Ett tips till den nya kulturministern – "mjukvaran" är också viktig

Daniel Persson: Regeringen bör förlänga samordnarens uppdrag – för sin egen skull

Profilbild
Visa fler