Massivt M stöd för skärpt migrationspolitik

Moderatstämman gav ett massivt stöd för en skärpt migrationspolitik.

Partiet vill på sikt avskaffa rätten att söka asyl inne i EU och i stället införa ett kvotflyktingssystem.

15 oktober 2017 10:42
Äntligen slutar vi upp med hyckleriet i Sveriges migrationspolitik, sade riksdagsledamoten Hanif Bali i debatten inför stämmans beslut.

Ett av förslagen som beslutades är att Moderaterna ska arbeta för att EU på sikt avskaffar rätten att söka asyl inne i EU. I stället ska asylprövningen ske utanför unionens gränser. De som anses ha skyddsskäl ska därefter hämtas till EU-länderna, som ska ha fastlagda nationella flyktingkvoter.

Stämmoombuden såg flera fördelar med ett sådant system. Framförallt att människor inte behöver dö på Medelhavet i handen på samvetslösa flyktingsmugglare.

Några pekade på att ett kvotflyktingsystem blir mer jämställt, eftersom det i dag är mest män som tar sig till EU.

Då blir det de mest skyddsvärda som får skydd. Kvinnor och barn, sade Johanna Sjö från Stockholm.

Mycket få invändningar hördes mot förslagen som innebär en kraftig skärpning jämfört med vad partiet gick till val på 2014. Omsvängningen började dock strax efter att förre Moderatledaren och statsminister Fredrik Reinfeldt avgick hösten 2014.

Jimmy Baker, från Stockholms län, påminde om att man tidigare i partiet inte fick tala om hur stora "volymer" av asylsökande som Sverige klarar.

Minns ni att det inte var så många år sedan ett välkänt statsråd togs i örat av statsministern för att ha talat om volymer, sade han.

Inför valet 2014 uppmanade den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt svenskarna att "öppna sina hjärtan" inför det växande antalet asylsökande.

Svenska folket öppnade sina hjärtan och nu väntar det på att vi politiker ska öppna våra ögon, sade ombudet Hampus Magnusson från Västra Götaland.

Moderaterna vill också att den tillfälliga åtstramningen av asyllagen som kom efter flyktingkrisen 2015 ska permanentas. Den innebär bland annat att tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd ska vara regel.

Partiet vill också stifta en lag som gör det möjligt att i krislägen avvisa asylsökande direkt vid gränsen om de anlänt via ett annat EU-land.

Moderaternas nya migrationspolitik innebär också hårdare tag mot personer som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas. Fler som riskerar att gå under jorden i Sverige bör tas i förvar.

Partistyrelsen fick också stort stöd för förslaget på krav för att få bli svensk medborgare i form av ett språk- och ett samhällskunskapstest. Dessutom föreslås att medborgarskap ska kunna återkallas om det beviljats på felaktiga grunder eller om en person till exempel begått ett terrorbrott. I det sistnämnda fallet ska dock medborgarskapet bara kunna återkallas om personen även har medborgarskap i ett annat land.

Fakta: Förslag som M-stämman ska besluta om

Krav på språk- och samhällskunskapstest för medborgarskap.

Kravet på hemvist i Sverige förlängs med två år.

Integrationsbonus – de som försörjer sig själva ska få bli medborgare tidigare.

Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter eller mutor.

Medborgarskap ska få återkallas vid terrorbrott om personen har dubbelt medborgarskap.

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Uppehållstillstånd ska permanentas om den invandrade har egen försörjning.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska skärpas och bygga på jobbinkomster.

Direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen.

Asylsökande ska vara tvungna att bo på Migrationsverkets asylboenden.

Lagkrav på att asylsökande ska bidra till att klarlägga sin identitet.

Preskriptionstiden för avslag på asylansökan ska förlängas från fyra till tio år.

Fler inre utlänningskontroller och oftare förvarstagande av personer som ska utvisas.

Skärpta straff för olovlig vistelse i landet.

Förbud för kommuner att ge långvarig hjälp till illegala invandrare.

EU ska på sikt bara ta emot kvotflyktingar. Asylansökan ska göras utanför EU.

Försvarsutgifterna ska närma sig två procent av BNP på tio år

Källa: Moderaterna


Fakta: Beslut som M-stämman fattat

LAG OCH ORDNING

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri, efter utredning.

Utred möjlighet till anonyma vittnen.

Zonförbud. Personer som skapar otrygghet ska kunna förbjudas vistas på vissa platser.

Ökade befogenheter för kommunala ordningsvakter. Utred statlig finansiering

Polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Storsatsning på kameraövervakning i utsatta bostadsområden.

10 000 fler polisanställda till 2025.

Dubbla straff för gängbrottslingar vid vissa brott.

Skärpta straff för den som döms för flera brott samtidigt.

Skärpta straff för bostadsinbrott och grovt sexuellt ofredande.

Även mindre grova brott, som ger mellan ett halvår och ett år i fängelse, ska oftare leda till utvisning.

Ta bort straffrabatten för 18–21 åringar.

Dömda ska efter avtjänat straff kunna förbjudas att vistas på vissa områden.

SKATTER OCH BIDRAG

Nytt jobbskatteavdrag så att normalinkomsttagare får 500 kronor mer i månaden

Sänkt skatt för pensionärer

Tak för hur mycket bidrag ett hushåll kan få sammanlagt.

Invandrare måste kvalificera sig för full tillgång till bidrag genom eget arbete

Sänkta tak i a-kassan och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter tre år.

Avtrappning av sjukpenning från dag 90 och återinför bortre gräns.

JOBB

Inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år.

Höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor per person. Fler tjänster ska omfattas.

Arbetsförmedlingen ersätts av Jobbcenter med smalare uppdrag

Turordningsregler ska i högre grad baseras på kompetens.

VÅRD OCH SKOLA

Skolplikt till 18 år för de som inte har nått behörighet till gymnasiet

Ny skolform, yrkesskola, för främst nyanlända. Från 16 år.

Satsa på primärvården. Överför resurser från sjukhusen.

Det fria vårdvalet ska gälla även den högspecialiserade vården.

Återinför kömiljarden för att kapa vårdköer och utvidga den

ÖVRIGT

Höj maxhastigheten på motorvägar till 130 km/h

Öka högsta tillåtna yta för Attefallhus från 25 till 32 kvadratmeter

Friare hyressättning ska nås via blocköverskridande politisk överenskommelse

Källa: Moderaterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Wallberg/TT, Lars Larsson/TT