Detta sedan en markägare överklagat Lantmäteriets beslut om ledningsdragning och fått rätt hos mark- och miljödomstolen i Umeå. Boden Energi Nät AB hade ansökt om ledningsrätt för att dra en luftledning och bygga en transformatorstation i Altersjön.

En av de berörda fastighetsägarna var inte nöjd med den ersättning han skulle få. Markägaren anser att ledningsgatan innebär onödigt stor påverkan på miljön, då den skulle dras som luftledning. Han överklagade till domstol och begärde att beslutet upphävs, alternativt att det ändras så att jordledning används. Mark- och miljödomstolen undanröjer Lantmäteriets beslut, myndigheten måste ta upp ärendet på nytt.