Coronadöden: "Brist på skyddsutrustning"

Hög personalomsättning och brist på skyddsutrustning. Så ser läget ut inom länets kommunala äldreomsorg i spåren av coronadöden. "Ingen säger att läget är helt lugnt", säger Eva Lakso, Norrbottens kommuner.

9 april 2020 17:28

Intresseorganisationen Norrbottens kommuner följer utvecklingen vad gäller smittspridningen av coronaviruset inom den kommunala äldreomsorgen. 

Eva Lakso, avdelningschef för social välfärd, vill inte uttala sig i det enskilda fallet rörande dödsfallen i Gällivare, men kan däremot redogöra för hur de håller sig informerade. 

– Vi har veckoavstämningar med regionens smittskydd och samordnar också ett nätverk med alla medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i kommunerna, får rapporter från dem varje vecka.  

Signalerna gällande coronaberedskapen hittills har varit att kommunerna står relativt väl rustade.

–  Alla har en basnivå för hygienkrav, som fanns redan innan coronakrisen, och inom kommunerna är man van vid att jobba med olika typer av smittspridning.

Ändå har beredskapen allteftersom blivit mer ansträngd i spåren av coronakrisen.

– Ingen säger att läget är helt lugnt. Och en smittspridning på boendena orsakar förstås stor oro inom kommunerna.

Hur ser personalsituationen ut?

– Blandat. En del kommuner har hård belastning och hög sjukfrånvaro, säger Eva Lakso. 

Personalomsättningen är generellt hög, med timvikarier som kallas in när sjukfrånvaron stiger, och frågan är hur pass uppdaterade de är gällande skydds- och säkerhetsrutiner?

– Det vågar jag inte uttala mig om. Generellt är det alltid bra med stadigvarande personal, det skapar mer trygghet. 

Samtidigt har beredskapen vad gäller skyddsutrustning brustit, trots att den har avgörande betydelse för att minimera risken att personalen tar med sig coronasmittan till åldringarna. 

– Brist råder. Kommunerna har varit väldigt tydliga, sagt att de behöver mer skyddsutrustning. 

Lagerhållning och distribution samordnas via Region Norrbottens länsservice och Norrbottens kommuner har påtalat bristerna.

– Nu äntligen har skyddsutrustning börjat levereras igen, även om beredskapen inte är fullödig. Den prioriteringsordning som råder är intensivvården först, därefter kommunala äldreboenden och hemtjänst. 

Nu hoppas de att även omsorgspersonalen omfattas av de aktuella antikroppstesterna, som påvisar genomgången coronainfektion och immunitet.

– Jätteviktig faktor. Det innebär ett annat scenario för kommunerna, som då kan börja ta tillbaka personal som nu är hemma med förkylningssymtom, säger Eva Lakso.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson