LTU-studie: Missnöje bland gymnasielärarna

Fyra av tio gymnasielärare vill byta jobb och hälften måste arbeta på fritiden, enligt en studie från Luleå tekniska universitet.

Arbetsvillkoren upplevs som väldigt problematiska. Man jobbar väldigt mycket och villkoren för kompetensutveckling upplevs som dåliga, säger Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap vid universitetet.

23 mars 2018 08:37

Studien baseras på en enkät bland gymnasielärare över hela landet. Av de cirka 4 700 som fick enkäten svarade drygt hälften, 2 400, och en stor del av dem ser flera problem med sin nuvarande arbetssituation. Bland skälen anges bland annat hög arbetsbelastning. Hälften av lärarna uppger att de måste arbeta på sin fritid för att hinna med.

Även bristande kompetensutveckling är en starkt bidragande orsak till missnöjet bland de svarande.

Att skicka i väg någon på kurs är inte heller alltid det mest effektiva, det behöver rymmas lärande i det dagliga arbetet. Det kan handla om att man hinner prata och lära av varandra, att ha tid för att diskutera saker, säger Karolina Parding.

Ökad byråkratisering

De kritiska punkterna hjälper till att teckna en större bild av en problematisk situation där lärarna upplever att de har begränsade möjligheter att påverka sin arbetsmiljö, säger Karolina Parding. Denna utveckling, fortsätter hon, har pågått sedan 1980-talet och kännetecknas av en ökad byråkratisering, som även syns i andra välfärdsbranscher.

Förhoppningsvis börjar pendeln svänga åt det andra hållet nu. Kanske börjar man inse att de här yrkesgrupperna har hög utbildning och att de har kapaciteten att själva vara med och utforma arbetet i högre utsträckning än i dag, vi kanske får se mer av tillitsstyrning framöver.

Blicka framåt

Parding önskar att studien ska öka medvetenheten om lärarnas situation och leda till konkreta förbättringar där man blickar framåt snarare än att försöka sätta dit boven i dramat.

Det är absolut centralt för ett demokratiskt samhälle att vi har en skola som fungerar, och då är utbildade lärare som har goda villkor i sitt arbete A och O. Därför är det väldigt viktigt att man lyfter lärarnas arbetssituation och gör något åt problemen. Vår studie är omfattande, vilket gör att resultaten bör tas på allvar.
Fakta: Rapporten

Rapporten "Lärares arbetsvillkor i kontexten av marknadisering, privatisering, val och konkurrens" bygger på en enkät som skickades ut till 4 733 gymnasielärare under hösten 2015. Av dessa svarade 2 388 personer.

En stor andel av de nya lärarna ansåg att det fanns brister i introduktionen till yrket: Nästan två tredjedelar saknade tillgång till mentor när de började arbeta som lärare.

40 procent uppgav att de hade funderat på att byta jobb medan 20 procent svarade att de hade sökt nytt jobb den senaste månaden.

Två tredjedelar angav att de varit tvungna att använda sin fritid för att tillgodose sitt behov av kompetens utveckling.

Hälften av lärarna svarade att de behövde arbeta på kvällar och helger för att hinna med jobbet.

Forskarteamet bakom studien leddes av Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap.

Källa: Luleå tekniska universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!