Klimatmötet i Katovice bekrivs som en framgång därför att det alls blev ett avtal. Innehållet blev dock för svagt för att kunna rädda klimatet. Under tiden så ökar utsläppen i världen (och i Sverige) när de egentligen borde minska radikalt.

För att rädda klimatet behöver vi nya lagar och regler för att ställa om vårt samhälle. Men framförallt behöver vi arbeta lokalt. Alla utsläpp är lokala någonstans.

I januari 2015 undertecknade Luleå kommun Borgmästaravtalet efter att kommunfullmäktige bifallit en motion från Vänsterpartiet.

Borgmästaravtalet är ett frivilligt avtal som startades år 2008 mellan städer och kommuner inom EU som har satt upp högre klimatmål än EU som helhet. Under åren har avtalet vuxit och även städer i länder utanför EU har anslutit sig.

I december 2019 finns 7755 anslutna städer och kommuner spridda på 53 länder med en sammanlagd befolkning på 252 miljoner människor, som omfattas av avtalet.

Luleås klimatmål fastställdes i januari 2016. Luleå ska vara fossilfritt år 2050, med delmålet att 60 procent av koldioxidutsläppen ska vara borta till år 2030. Målen gäller Luleå exklusive SSAB, vars utsläpp ingår i ett annat internationellt regelverk. SSAB deltar just nu i ett utvecklingsarbete med målet att producera fossilfritt stål i full skala inom 25 år, på 2040-talet. Borgmästaravtalets parter ska, enligt avtalet, lämna in en uppföljningsrapport vartannat år.

Var fjärde år uppdateras utsläppsinventeringen i syfte att se de framsteg som gjorts i arbetet med att minska utsläpp och energiförbrukning.

Det har nu gått fyra år sedan Luleå undertecknade avtalet och tre år sedan kommunens klimatmål fastställdes. Elva år återstår till dess delmålet att minska koldioxidutsläppen med 60 procent ska vara uppnått. Nationellt pekar utsläppskurvan åt fel håll. Utsläppen av koldioxid i Sverige ökade 2017 och väntas preliminärt att öka något även 2018.

Därför har jag ställt en interpellation till kommunalråden i Luleå och på kommunfullmäktige i januari kommer dom att svara på följande frågor:

Har Luleå kommun gjort en uppföljningsrapport med anledning av våra åtaganden i Borgmästaravtalet?

Kommer uppföljningen att ske på tjänstemannanivå eller kommer den även att behandlas politiskt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige?

Är Luleå på väg att uppnå målen?

Finns det en plan för att agera ifall vi ser att Luleå är på väg att misslyckas med att nå målen?