När hemtjänst och hemsjukvård samlades under ett och samma tak i före detta Sandenskolan i Boden uppkom en diskussion om hur man skulle lösa trafiken.

Kommunen förde en dialog med Trafikverket, som under hösten i fjol beslutade att gå kommunen till mötes. Den hade en önskan att man skulle göra en ut- och infart till 97:an direkt bakom skolbyggnaden.

Lösning blev att anslutningen skulle ske genom att man kör höger in och höger ut.

Läs mer: Här ska det byggas en in- och utfart

Läs mer: Överklagar Trafikverkets beslut

Boende i området protesterade. En person som uppger sig företräda Intressegruppen för en sund trafiklösning öster före detta Sandenskolan överklagade samt ytterligare en person.

Företrädaren för intressegruppen framhöll att Trafikverkets beslut kommer leda till ökad trafik på de vägar som leder till bostadsområdena runt omkring skolbyggnaden. Han påpekade dessutom att den nya anslutningen kommer att ske på en av de mest trafikerade huvudlederna i stan.

Den andra privatpersonen som överklagade påpekade att Smedjegatan är en allmän väg, inte en enskild som uppgavs i Trafikverkets beslut. Hon bedömer även att den föreslagna lösningen inte är trafiksäker eftersom 97:an är så högt belastad och påtalade dessutom att Trafikverket 2016 inte ansåg att en anslutning in och ut från Smedjegatan var en optimal lösning. Med Smedjegatan som genväg och genomfartsled kommer gatan bli en osäkrare plats för små barn och boende i området, enligt henne.

Trafikverket ändrade inte sitt beslut och ärendet hamnade därför på länsstyrelsens bord. Myndigheten har prövat överklagandet utifrån verkets beslut och har inte tittat på förslag till alternativa lösningar.

Vid en kontroll med Trafikverkets egen karttjänst kunde länsstyrelsen konstatera att Smedjegatan är en allmän väg med kommunen som väghållare.

Av detaljplanen för området framgår att gatan är en parkeringsplats med anslutning till gång- och cykelväg. Därför är den, enligt myndighetens bedömning, inte att betrakta som utfart enligt väglagens paragraf 39. Därmed saknas det lagligt stöd att ge tillstånd till anslutning till 97:an enligt den paragrafen. Således har Trafikverket fattat sitt beslut på felaktigt grund eftersom verket utgått fram att gatan är enskild väg, uppger länsstyrelsen.

Mot bakgrund av den motiveringen river länsstyrelsen upp Trafikverkets beslut och återvisar ärendet för fortsatt handläggning.