Arbete En huvuduppgift för Arbetsförmedlingen (AF) är att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare, men under senare år har den så kallade matchningen försämrats. Nu har Riksrevisionen inlett en granskning av AF:s arbete med matchning.

En del av granskningen är att undersöka om AF i sin styrning inhämtar tillräckligt med kvalitetssäkrad information om vilka insatser och arbetssätt som gör att målen kan nås.

"Flera tidigare studier tyder på brister i de kunskapsunderlag som matchningsverksamheten bygger på. Det är därför angeläget att granska i vilken utsträckning styrningen baseras på relevanta och kunskapsbaserade underlag", säger riksrevisor Stefan Lundgren enligt ett pressmeddelande.

Resultaten ska publiceras i en rapport i maj nästa år.