RiVe: 6 nivåer vid arbetsrättslig förhandling

Om du hamnar i konflikt med din arbetsgivare eller av annan anledning riskerar uppsägning av ditt anställningskontrakt ska du i första hand ta hjälp av en arbetsrättsexpert. Den som ger sig in på att förhandla själv riskerar att gå miste om stora summor i förlorad ersättning och eventuella skadestånd, som vi berättat om i en rad artiklar.

25 augusti 2020 08:57

På RiVe Juridiska Byrå har man mångårig erfarenhet av att förhandla i arbetsrättsliga ärenden och exemplen där den avskedade arbetstagaren lämnat förhandlingen med stora summor är många. Bland annat hjälpte RiVe till när två socialsekreterare blev avskedade i en omtalad Lex Sarah-skandal. 

Vi besöker RiVe Juridiska Byrå för att prata om hur man ska gå till väga om man hamnar i en förhandling om uppsägning med arbetsgivaren. Karl Gustavsson, vid RiVe, berättar att det egentligen finns sex olika kategorier för hur man bör gå tillväga i en förhandling – i princip beroende på hur hög lön man har. 

1. Gör det själv vägen – eller med ett fackligt biträde. nja

Den som väljer att gå in i en förhandling om avgångsvederlag och utköp själv, eller möjligen med ett fackligt biträde riskerar att gå måste om stora summor. Fackliga företrädare är lekmän och har inte någon utbildning i juridik och generellt sätt kan man i bästa fall med fackets hjälp uppnå en utbetalning på mellan 3–5 månadslöner, vilket vår statistik visat. Tyvärr blir det dock sällan optimalt när en lekman sköter uppgiften, det gäller även den skatterättsliga följden av en uppgörelse.

2. Ta professionell hjälp

Den som tar professionell hjälp över lag, åtminstone av en allmänpraktiserande advokat eller jurist når ofta en uppgörelse som bygger på samma principer som i alternativ ett ovan, men till ett något högre utbetalningsbelopp, kanske nu snarare frågan om 3 – 8 månadslöner i ett motsvarande ärende, den skatterättsliga följden kan vara något förbättrad, men helt beroende på den allmänpraktiserande advokatens kunskaper i just den frågan.

3. Ta hjälp av en Juridisk specialist i arbetsrätt

I den här kategorin anlitas en arbetsrättsexpert som kan göra allt under punkt ett och två men med all sannolikhet också kan se över upphävande eller skäligheten av konkurrensklausuler, lösa sekretessfrågor, ordna delägarskapsfrågor, optionsfrågor, aktieinnehav, gode referenser med mera villkor. Initialt kan en arbetsrättsexpert förhandla fram, för att fortsätta att generalisera i ett jämförbart typfall som ovan, sannolikt mellan 14-26 månadslöner samt se till att arbetstagaren får med sig goda referenser, betyg och en acceptabel relation från arbetsplatsen. Med en Juridisk specialist kan du nå avancerade uppgörelser men som ändå är tillämpliga och uppnåeliga för gemeneman, och utan att kostnaden är något relevant dyrare än ett allmänpraktiserande ombud. 

4. Ta experthjälp och få en avancerad skatteplanering

Även i det här fallet krävs en Juridisk specialist i arbetsrätt, och den kan även bistå dig med allt som går att läsa under kategori 1-3 ovan. Det som skiljer sig är en avancerad skatteplanering som innebär att man kan öka nettoutbetalningen radikalt. I vissa fall, men rätt form av skatterättslig hantering så förekommer nettoutbetalningar på mellan 60-100 procent högre, detta är möjligt att uppnå med hjälp av de sk. 3:12 reglerna, som ofta blir en relevant faktor vid utköpsförhandlingar när man passerat en viss intäktsnivå. Detta sker inom ramen för svensk rätt och alla transaktioner sker inom Sverige, utan extra kostnader för arbetsgivaren. Kategorin passar den anställningsgrupp som befinner sig i lönegruppen på mellan 55 000 – 125 000 kr i månadslön. 

5. Anlita ett mindre expertteam med specialister

För den som tjänar mellan 125 000 – 400 000 kronor i månaden eller som ligger i ovan grupp 4 men som även har inkomst ifrån utlandet, kan den här kategori fem passa bra. Då bistås man av ett mindre team experter med olika specialkompetenser och även en psykolog med inriktning på profilering av motpartens förhandlare och parten. I den här kategorin sker också avancerad skatteplanering, i normala fall på högre belopp än i nivå fyra och en del av transaktionerna sker utomlands med hänsyn till både svenska och internationella lagar. RiVe Juridiska Byrå AB har en särskild specialistgrupp för dessa ärenden. 

6. Bli företrädd av ett förhandlingsteam

För den som tjänar mer än 200 000 kronor i månaden och är boende utomlands, eller har internationell inkomst om lägst 100 000 kr i månaden och som är boendes i Sverige, eller som ligger i inkomstgruppen 400 000 kronor eller högre per månad eller 125 000 kr eller högre per månad i vissa fall, faller alla under kategorin som specialgruppen vid RiVe Juridiska Byrå handlägger. I kategorin ingår samma hjälp som vid nummer fem ovan, men man företräds här av ett helt förhandlingsteam istället för en eller två förhandlare. I dessa fall är det inte ovanligt att en väsentlig del av förhandlingen sker utomlands såväl som majoriteten av de finansiella transaktionerna. 

Exempel på nyttjande av 3:12 reglerna: 

En tjänsteman ska få en utbetalning på 24 månadslöner, i det här fallet totalt 1,8 miljoner + semesterersättning på 12% = 2 016 000. 
Kostnad för arbetsgivaren, inklusive sociala avgifter om 31,42% är 2 649 427 kr

För tjänstemannen skulle en utbetalning utan skatteplanering innebära, för enkelhetens skull, säger vi ca 50% i skatt, Bruttolöneutbetalning om 2 016 000 kr – (minus) 50% = Netto 1 008 000 kr

JÄMFÖR Om motsvarande transaktion hade skett med stöd av 3:12 reglerna hade ekvationen kunnat se ut såhär:

Summan om 2 016 000 kr + sociala var 2 649 427, beloppet är fakturerat arbetsgivaren, i enlighet med för sådana transaktioner relevant lagstiftning.

Arbetstagaren tar av beloppet ut i ordinarie bruttolön 1 100 000 kr = Netto 550 000 kr
(Belastar kassan med 1 445 620 kr inklusive sociala avgifter)

Arbetstagaren tar med stöd av 3:12 reglerna ut en utdelning om 1 100 000 kr = Netto 880 000 kr

Effekten av den enklare och legala skatteplaneringen är:

Med ovan exempel och Allmänpraktiserande ombuds hjälp: 1 008 000 kr netto i fickan.

Med ovan exempel och Specialistombuds hjälp: 550k+880k =  kr 1 430 000 kr i fickan.

I ovan exempel har mervärdet av specialisthjälp i arbetsrätt jämfört med ett allmänpraktiserande ombuds hjälp varit hela 42%. Alltså, 1 430 000 kr i fickan är 42% mera pengar än 1 008 000 kr i fickan, vilket det ändå är vad det i slutändan handlar om, avslutar RiVe Juridiska Byrås Karl Gustavsson. 

Från

Compexia Law Group