Kvinnor i gruvan ökar - machokulturen utmanas

Kvinnor som arbetar i gruvor ökar stadigt men mycket tyder på att machokulturen till en viss del lever kvar.

Luleå kommun 11 november 2019 13:55

Lisa Ringblom, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet har undersökt jämställdhetsarbetet inom gruvindustrin.

– Avhandlingen behandlar två saker, relationen mellan kön och gruvarbete och jämställdhetsarbete. Vi såg att andelen kvinnor som gruvarbetare har ökat ganska ordentligt sedan 2005-2006,  säger Lisa Ringblom. 

Ett lagstiftat förbud mot kvinnor i underjordsarbete infördes år 1900 och kom att upphöra först 1978. Från 1980-talet fram till 2005 ökade andelen kvinnor i gruvarbete i Sverige långsamt, från cirka tre till sex procent. Från och med 2005 har kvinnors deltagande ökat i snabbare takt och 2018 bestod gruvarbetarkollektivet av 17 procent kvinnor, visar siffror från Sveriges geologiska undersökning, SGU, från i fjol.

– Många har bilden av en gruvarbetare som en stor och stark karl men det är en relativt modern konstruktion. Kvinnor har alltid på olika sätt arbetat i och kring gruvan. Men kvinnor har tillskrivits en "annanhet", de ska bidra med andra värden och agera på ett annat sätt. Kvinnorna har ansetts som otillräckliga och bristfälliga på grund av sitt kön, säger Lisa Ringblom.

Enligt Lisa Ringblom har jämställdhetsarbetet i gruvorganisationerna länge fokuserat endast på kvinnorna. Man har sett dem både som ett problem – det finns för få kvinnor i gruvorna – och samtidigt också lösningen: om man bara får in fler kvinnor så försvinner problemet och jämställdhet uppnås.  Men det räcker inte att enbart fokusera på kvinnor i arbete för ökad jämställdhet. 

Företagen arbetar med jämställdhetsarbetet på olika sätt som visat sig vara givande. Exempelvis genom nätverk för kvinnor och med värdegrundsarbete och rekrytering.

– Man har en uppfattning och tro att det kommer att ge konkurrensfördelar, bidra till lönsamhet och bli en attraktiv arbetsgivare. Kontentan är att arbetet bidrar till att både befästa och bryta könskonstruktionen och könsrelationer menar jag. I och med att andelen kvinnor ökar bidrar detta till att bryta dominansen av män, säger Lisa Ringblom.

Hon säger att jämställdhetsarbetet tenderat att rikta in sig på olika grupper i organisationen men för att bedriva ett bra arbete måste man ta ett helhetsgrepp på alla nivåer och i alla olika delar av organisationen.

– Organisationen är givetvis väldigt beroende av samhället i övrigt och måste förhålla sig till den samtid vi lever i, men jämställdhet är kunskapsfrågor och  kommer inte automatiskt med nya generationer, man måste arbeta aktivt hela tiden med de här frågorna för att det ska bli förändringar, säger Lisa Ringblom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa